Privacy Statement

I. ALGEMENE BEPALINGEN

A. Inleiding

 1. Dit Privacy Statement legt uit wat we met uw persoonsgegevens doen en is van toepassing op de registratie en verwerking van alle persoonsgegevens die u op enigerlei wijze aan de volgende vennootschappen (samen Unique) verstrekt: Unique NV en Unique Career NV zijn elk verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 2. Het beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen tegenover u.
  Unique Career hecht het grootste belang aan de privacy van uw persoonsgegevens en zal deze alleen gebruiken voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden.
 3. Dit Privacy Statement is van toepassing op de persoonsgegevens van onze websitegebruikers, kandidaten, klanten, leveranciers, UPoint gebruikers en andere mensen met wie we contact op zouden kunnen nemen om meer te weten te komen over onze kandidaten.
 4. Met het oog op de relevante wetgeving op gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679, is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens Unique Career.
 5. Unique Career heeft het recht dit Privacy Statement op elk gewenst moment aan te passen. Elke wijziging aan het Privacy Statement zal op deze website kenbaar worden gemaakt. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde terug te vinden op deze website.
 6. Indien enige bepaling uit dit Privacy Statement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd is met de wet, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn.
  Unique Career zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van het Privacy Statement blijven onverminderd van kracht.
 7. Op dit Privacy Statement is het Belgisch recht van toepassing. De rechter te Antwerpen is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

B. Definities

 • Kandidaten – hieronder vallen alle sollicitanten voor alle functies die door Unique Career geadverteerd of gepromoot worden, waaronder vaste contracten, deeltijd- en tijdelijke posities en freelance opdrachten bij klanten van Unique Career; tevens vallen hieronder de mensen die een open sollicitatie naar Unique Career gestuurd hebben die geen betrekking had op een specifieke baan. Individuele opdrachtnemers, freelancers en werknemers van leveranciers die voorgesteld worden voor functies bij klanten van Unique Career als onderdeel van een MSP-aanbod of anderszins worden als kandidaten behandeld voor de toepassing van dit Privacy Statement.
 • Klanten – onder deze categorie vallen onze klanten en anderen aan wie Unique Career diensten verleent bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – een statutair instrument van de Europese Unie om de Europese wetten voor gegevensbescherming te harmoniseren. De verordening is van toepassing op 25 mei 2018 en elke verwijzing ernaar moet op die manier geïnterpreteerd worden dat enige nationale wetgeving die de verordening implementeert inbegrepen is.
 • Managed Service Provider (MSP) Programma's – het uitbesteden van het management van extern personeel (waaronder freelancers, onafhankelijke opdrachtnemers en tijdelijke werknemers) door klanten aan een externe recruitmentprovider.
 • Recruitment Process Outsourcing (RPO) diensten – volledige of gedeeltelijke uitbesteding van het recruitmentproces voor vaste werknemers aan een recruitmentprovider.
 • Personeel – hieronder vallen medewerkers en stagiaires die direct betrokken zijn bij Unique Career, evenals bepaalde andere mensen die betrokken zijn bij dienstverlening aan Unique Career. Onder Personeel vallen geen individuen die door Unique Career zijn ingehuurd met het doel bij klanten geplaatst te worden buiten het kader van een RPO/MSP-overeenkomst (bijv. projectsourcing, uitzendarbeid). Deze personen worden op dezelfde manier behandeld als de 'Kandidaten' van Unique Career en vallen onder dit Privacy Statement. Op dezelfde manier vallen onafhankelijke opdrachtnemers en consultants die diensten verlenen voor Unique Career onder de definitie van 'Leverancier' voor de doeleinden van dit Privacy Statement.
 • Leveranciers – verwijst naar partners en bedrijven en onafhankelijke opdrachtnemers en freelancers die diensten aan Unique Career verlenen. In bepaalde gevallen zal Unique Career de diensten die het verleent aan klanten uitbesteden aan externe leveranciers die diensten uitvoeren namens Unique Career. Leveranciers die individuele opdrachtnemers, freelancers of werknemers van leveranciers zijn voor gegevensbeschermingsdoeleinden zullen behandeld worden als Kandidaten. In deze context verlangt Unique Career van leveranciers dat zij de relevante onderdelen van dit Privacy Statement aan hun werknemers communiceren.
 • UPoint gebruikers – hieronder vallen gebruikers van de mobiele applicatie en het portaal UPoint.

C. Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Unique Career dient u de voor de werkzaamheden/diensten van Unique Career nodige persoonsgegevens te verstrekken.

 1. Kandidaatgegevens: Om ervoor te zorgen dat we u de beste vacatures kunnen aanbieden, dienen wij bepaalde gegevens van u te verwerken.
  Wij verzamelen enkel informatie die ons zal helpen bij het vinden van een gepaste job, zoals uw naam, uw leeftijd, contactgegevens, opleidingsgegevens, arbeidsverleden, immigratiestatus (of u een werkvergunning nodig heeft of niet), ...
  Afhankelijk van de omstandigheden en de geldende lokale wetten en voorschriften, is het mogelijk dat wij medische informatie of details over criminele veroordelingen verzamelen.
 2. Klantengegevens: De gegevens die we over klanten verzamelen is zeer beperkt. Wanneer u klant bent, verzamelen wij enkel uw contactgegevens, of de gegevens van individuele contactpersonen binnen uw organisatie zodat wij onze diensten kunnen verlenen m.n. het vinden van kandidaten, het aanleveren van een Managed Service Provider (MSP) programma en u op de hoogte te stellen van het magazine (al dan niet digitaal) dat gepubliceerd wordt door en in opdracht van Unique Career.
 3. Personeelsgegevens: Wij dienen bepaalde gegevens van u te verwerken: uw kandidaatgegevens en eveneens uw loon en loonfiches, de naam van een contactpersoon in geval van nood, de evaluatieformulieren en payroll informatie.
 4. Leveranciersgegevens: We hebben een kleine hoeveelheid informatie over onze leveranciers nodig m.n. contactgegevens binnen uw organisatie (namen, telefoonnummers en e-mailadressen) en uw bankgegevens zodat we u kunnen betalen voor de diensten die u verleent.
 5. Websitegebruikers: We verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens over onze websitegebruikers die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website te verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt en de momenten waarop onze website het populairst is.
 6. Mensen van wie wij gegevens ontvangen van kandidaten en personeel, zoals referentie- en contactpersonen voor noodgevallen: om kandidaten op een veilige wijze passende baankansen aan te kunnen bieden en te voorzien in elke mogelijke gebeurtenis voor hen en ons personeel, hebben we enige basis achtergrondinformatie nodig.
 7. UPoint gebruikers: Via een partner uitzendbedrijf werd u in een pool van geschikte kandidaten opgenomen om als uitzendkracht te werken bij een klant waarvoor Unique Career centraal de planning beheert. Om u planningsvoorstellen te kunnen doen, verwerken we uw beschikbaarheden en een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens om u op de mobiele applicatie en het portaal UPoint te identificeren en authenticeren.

D. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 1. Persoonsgegevens die u ons verstrekt door bijvoorbeeld:
  • het achterlaten van uw gegevens op de website van Unique Career of via een sollicitatieformulier, als onderdeel van het registratieproces;
  • het achterlaten van een geprint cv op een kantoor van Unique Career;
  • het mailen van uw cv naar een Unique Career-consultant door een Unique Career-consultant geïnterviewd worden;
  • het solliciteren via een aggregator, die u vervolgens doorstuurt naar de website van Unique Career;
  • het invoeren van persoonsgegevens op een microsite van Unique Career;
  • via social media zoals Facebook of Twitter;
  • waar u als klant proactief contact met ons opneemt per telefoon of e-mail;
  • waar wij van u een visitekaartje ontvangen;
  • beelden verkregen door een bewakingscamera;
  • ...
 2. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen door bijvoorbeeld:
  • uw referentiepersoon kan persoonlijke informatie over u geven;
  • onze klanten kunnen persoonlijke informatie over u met ons kunnen delen;
  • We kunnen ook informatie over u verzamelen door te zoeken op LinkedIn en andere vacaturesites;
  • als u ons op Facebook 'liket' of ons op Twitter volgt, dan ontvangen we uw persoonlijke informatie van deze sites;
  • een MSP leverancier kan persoonlijke informatie over u met ons delen;
  • wanneer u als klant vermeld wordt op een deelnemerslijst op relevante evenementen;
  • Een partner uitzendbedrijf heeft u opgenomen in een pool van geschikte kandidaten bij een klant waarvoor Unique Career centraal de planning beheert;
  • ...
 3. Persoonsgegevens die we via onze website verzamelen:
  • We verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens over onze websitegebruikers, die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website te verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt, de taal waarin u onze website bekijkt en de tijdstippen waarop onze website het populairst is.
  • We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies.

E. Doeleinden gebruik

 1. De door u aan Unique Career verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
  • uw inschrijving uit te kunnen voeren en te beheren;
  • deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
  • uw toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de Portal(s) en/of Community Network(s) van Unique Career;
  • uw gebruik te kunnen laten maken van de Website en diensten van Unique Career;
  • met u een Werknemers-/werkgeversrelatie, dan wel een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en (ter zake) een personeels-, financiële- en salarisadministratie te voeren;
  • u werk, opdrachten, opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadvies en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te (kunnen) bieden;
  • uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen;
  • u deel te (kunnen) laten nemen aan door Unique Career aangeboden (online) testen en het genereren van testresultaten;
  • uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren (indien en voor zover u hiervoor in aanmerking komt);
  • u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere Opdrachtgevers en/of relaties van Unique Career;
  • u bij Opdrachtgevers en/of relaties van Unique Career werkzaamheden, diensten en/of projecten te laten uitvoeren;
  • u te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van Unique Career;
  • u te informeren over zaken die voor u naar het oordeel van Unique Career van belang zijn (waaronder (nieuwe) vacatures, door Unique Career georganiseerde Opleidingen, werkgerelateerde aangelegenheden etc.);
  • u te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Website;
  • derden te informeren over en/of te waarschuwen voor het oneigenlijke gebruik en/of misbruik door u van de Website van Unique Career, voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;
  • deze te verstrekken aan Verwerkers die door Unique Career zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken;
  • de arbeidsmarkt en het eigen bestand met Betrokkenen te analyseren;
  • uw Profiel en/of curriculum vitae, nadat u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd op de Website van Unique Career te plaatsen;
  • u periodiek het Bedrijfsmagazine te doen (laten) toekomen (indien en voor zover u hiervoor in aanmerking komt);
  • u periodiek een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines, zulks in de ruimste zin des woords, al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover u hiervoor in aanmerking komt);
  • u te informeren over de producten en/of diensten van door Unique Career zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op haar Website dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in haar Bedrijfsmagazine;
  • deze te gebruiken en door te geven aan Opdrachtgevers, relaties, onderaannemers van Unique Career en overheidsinstanties;
  • deze te verstrekken aan de aan Unique Career gelieerde groepsmaatschappijen binnen het concern van Unique Career, inhoudende dat uw gegevens (tevens) worden opgenomen in de database van deze gelieerde groepsmaatschappijen;
  • In zeldzame gevallen is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens gebruiken om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen;
  • Het is mogelijk dat we geautomatiseerde technologieën gebruiken. Waar gepast zullen we uw toestemming vragen om alle of enkele van deze activiteiten uit te voeren;
  • Beveiliging van onroerende en roerende eigendom van Unique Career.
 1. Door zich bij Unique Career in te schrijven verleent u Unique Career het recht om de bij zijn registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie tussen u en Unique Career.
 2. U kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat uw Persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om u per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten, niet gelijk of gelijksoortig aan de dienstverlening van Unique Career, waaronder de producten en diensten van door Unique Career zorgvuldig geselecteerde partners. U kan de door u verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar privacy@career.be.
 3. Indien uw gegevens worden gebruikt door Unique Career om u per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de door Unique Career aangeboden soortgelijke producten en diensten, dan kan u zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar privacy@career.be met het verzoek uw gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.
 4. Indien uw gegevens worden gebruikt door Unique Career om u periodiek het Bedrijfsmagazine dan wel een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, zulks in de ruimste zin des woords, kan u zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar privacy@career.be met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.
 5. Indien uw gegevens aan de aan Unique Career gelieerde groepsmaatschappijen worden verstrekt en de gegevens (tevens) worden opgenomen in de database van deze groepsmaatschappijen, dan is ten aanzien van de verwerking van uw gegevens door deze groepsmaatschappijen dit Privacy Statement van toepassing. Een en ander met dien verstande dat daar waar Unique Career staat de naam de van desbetreffende groepsmaatschappij moet worden gelezen.
 6. Desgevallend kunnen de persoonsgegevens die uw gezondheid betreffen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016 / 679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, verwerkt worden door Unique Career.
 7. De gegevens die voorkomen op uw uittreksel uit het strafregister, kunnen door Unique Career verwerkt worden op voorwaarde dat dit gebeurt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016 / 679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

F. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën personen:

 • Elk van de bedrijven in onze groep;
 • Klanten en prospecten;
 • Huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders en exameninstituten en uitzendbureaus en recruiters;
 • Belasting-, audit- of andere autoriteiten;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren;
 • Derden zoals IT-providers en documentopslag providers;
 • Platformen voor marketing technologie en leveranciers;
 • In geval van kandidaten: potentiële werkgevers en andere recruitmentbureaus/organisaties, partners bij derden, vacaturesites job aggregators, MSP leveranciers.

G. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

 1. Unique Career spant zich tot het uiterste in om passende en organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Unique Career, die namens Unique Career toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden tot geheimhouding.
 2. Ondanks de door Unique Career genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Unique Career kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
 3. Unique Career aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derden, aan wie deze gegevens op grond van dit Privacy Statement of met uw toestemming zijn verstrekt. Tevens is Unique Career niet aansprakelijk voor het niet naleven van de geldende wet en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derden.

H. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

 • Kandidaten
  De persoonsgegevens van kandidaten worden 3 jaar na het intern afsluiten van uw dossier bijgehouden. De persoonsgegevens van uitzendkrachten / vaste medewerkers die effectief bij ons gewerkt hebben, worden 10 jaar bijgehouden na het intern afsluiten van uw dossier.Het intern afsluiten van uw dossier wordt bepaald op basis van onderstaande criteria:
  • Afsluiten van lopende sollicitaties;
  • Contactnames waaruit blijkt dat u nog steeds open staat voor arbeidsbemiddeling
  Na het verstrijken van bovenstaande termijn zult u alvorens wij overgaan tot het definitief verwijderen van uw dossier hiervan verwittigd worden. Op basis van dit schrijven kunt u alsnog aangeven dat u langer in de database wenst behouden te blijven met het oog op arbeidsbemiddeling.
  Uw persoonsgegevens worden bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.
  Personeel
  De persoonsgegevens van personeel worden 10 jaar na stopzetting van de arbeidsovereenkomst bewaard.
  Klanten / prospecten
  De persoonsgegevens van klanten worden 10 jaar na het intern afsluiten van uw dossier bijgehouden.
  Uw persoonsgegevens worden bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.
  Leveranciers
  De persoonsgegevens van leveranciers worden 10 jaar na laatste facturatie van uw dossier bijgehouden.
  Uw persoonsgegevens worden bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.
  Websitegebruikers
  De persoonsgegevens van websitegebruikers worden gedurende 26 maanden bewaard.
  UPoint gebruikers
  De persoonsgegevens van UPoint gebruikers worden gedurende 1 jaar bewaard na de laatste inplanning.
  Camerabeelden
  Camerabeelden van bewakingscamera's worden niet langer dan 1 maand bewaard.

I. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Unique Career voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal 2.500 euro per gebeurtenis en maximaal 5.000 euro per kalenderjaar.
 3. De aansprakelijkheid van Unique Career zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

J. Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u persoonsgegevens die u met ons gedeeld heeft in?

 1. Recht op bezwaar: dit recht stelt u in staat bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen, om ons in staat te stellen een taak van algemeen belang te vervullen of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag uit te voeren, om u directe marketingmaterialen te sturen en voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
 2. Recht op het intrekken van toestemming: Wanneer we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten, dan kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, waarop we de activiteit waarvoor uw toestemming gegeven had zullen stopzetten, tenzij we van mening zijn dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van uw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel. In dat geval zullen we u over deze voorwaarde informeren.
 3. Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens: u kunt ons op elk moment vragen te bevestigen welke informatie we over u bewaren en u kunt ons vragen deze informatie aan te passen, bij te werken of te verwijderen. Het is mogelijk dat we u vragen uw identiteit te verifiëren.
 4. Recht op verwijdering: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen:
  • De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor we deze oorspronkelijk verzamelden en/of verwerkten;
  • Wanneer u eerder toestemming verleend hebt om uw gegevens te verwerken en u heeft deze ingetrokken en er is geen andere geldige reden voor ons om de verwerking voort te zetten;
  • De gegevens zijn onrechtmatig verwerkt (d.w.z. op een wijze die niet in overeenstemming is met de AVG);
  • Het is noodzakelijk om de gegevens te verwijderen om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke;
  • Indien we de gegevens verwerken omdat we dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij niet in staat zijn zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden voor het verder zetten van de verwerking aan te tonen.
  Wij hebben enkel het recht te weigeren aan uw verzoek te voldoen op grond van een van de volgende redenen:
  • Om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ofwel met het oog op de vervulling van een taak van algemeen belang ofwel een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
  • Op gronden van volksgezondheid in het algemeen belang;
  • Voor ons archief, onderzoeks- of statistische doeleinden;
  • Om een strafrechtelijke procedure uit te voeren of te verdedigen.
 1. Het recht op het beperken van verwerking: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.
  De omstandigheden waarin u het recht heeft te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken zijn:
  • Wanneer u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens die we over u verwerken aanvecht. In dit geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt worden voor de periode waarin de nauwkeurigheid van uw gegevens wordt geverifieerd;
  • Wanneer u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen. In dat geval kunt u verzoeken dat de gegevens beperkt worden terwijl wij onze redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens verifiëren;
  • Wanneer de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is, maar u er de voorkeur aan geeft onze verwerking te beperken in plaats van uw gegevens geheel te laten verwijderen;
  • Wanneer we geen verdere noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, maar u deze gegevens nodig heeft om strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.
  Indien we deze persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van beperkingen op de verwerking, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanningen vergt.
 2. Recht op rectificatie: U heeft tevens het recht om ons te verzoeken enige inaccurate of onvolledige persoonsgegevens die we over u hebben te rectificeren. Indien we deze persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van de rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanningen zou vergen.
 3. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht uw persoonsgegevens tussen verwerkingsverantwoordelijken over te dragen. Om u in staat te stellen dit te doen zullen wij u de gegevens verstrekken in een gangbare machinaal leesbaar formaat dat met een wachtwoord beschermd is, zodat u de data op een ander online platform kunt doorgeven.
  Dit recht van overdraagbaarheid van gegevens is van toepassing op:
  • Persoonsgegevens die we automatisch verwerken (dwz zonder menselijke tussenkomst);
  • Persoonsgegevens die u ons gegeven heeft;
 4. Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit: u heeft het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.
  Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken, kan u een e-mail sturen naar privacy@career.be.
  Indien u toegang hebt tot een portaal of een mobiele applicatie, kan u in het portaal of de applicatie zelf een verzoek tot verwijdering indienen.
  U kan eveneens in één van onze kantoren een formulier vragen dat u kan invullen om uw rechten uit te oefenen.
  Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u verwerken accuraat en actueel is.
  Gelieve ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen.

K. Hoe worden uw gegevens internationaal opgeslagen en doorgegeven?

Teneinde u de beste diensten te kunnen aanbieden en de doelstellingen zoals vermeld in dit Privacy Statement te kunnen uitvoeren is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven:

 • tussen en binnen de RGF Staffing Belgium / Recruit entiteiten onderling;
 • aan derden (zoals adviseurs of andere leveranciers van Unique Career);
 • aan klanten overzee;
 • aan klanten binnen uw land die, op hun beurt, uw data international zouden kunnen doorgeven;
 • aan een cloud-gebaseerde opslagprovider;
 • aan andere derden.
We willen ervoor zorgen dat uw gegevens op een veilige wijze opgeslagen en doorgegeven worden. We zullen derhalve uitsluitend gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (d.w.z. de lidstaten van de Europese Unie, samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) doorgeven wanneer dit in overeenstemming is met de wetgeving op gegevensbescherming en de methode van doorgifte passende waarborgen biedt met betrekking tot uw gegevens, bijvoorbeeld door een overeenkomst inzake doorgifte van gegevens waarin de standaard contractuele bepalingen zijn opgenomen zoals aangenomen door de Europese Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens door verwerkingsverantwoordelijken in de EER aan verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in rechtsgebieden zonder gepaste wetten op gegevensbescherming.

L. Onze rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens

 1. Gerechtvaardigde belangen
  De AVG stelt dat we uw gegevens kunnen verwerken wanneer het 'noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen'.
  Kandidaatgegevens
  Het is redelijk te verwachten dat als u op zoek bent naar werk of professionele informatie uit uw cv op een vacaturesite of professionele netwerksite heeft geplaatst, u er akkoord mee gaat dat we uw gegevens verzamelen en uw persoonsgegevens gebruiken om u recruitmentdiensten aan te bieden, deze gegevens te delen met potentiële werkgevers en uw vaardigheden te toetsen aan onze vacaturebank. Zodra het ernaar uitziet dat u de baan zou krijgen, is het mogelijk dat uw potentiële werkgever informatie die u ons gegeven heeft wil controleren of om uw referenties, kwalificaties en criminele veroordelingen te bevestigen, voor zover dit gepast en in overeenstemming is met lokale wetgeving.
  We willen u voorzien van op u toegespitste aanbevelingen voor vacatures en relevante artikelen om u te helpen bij uw zoektocht naar een baan. We denken daarom dat het redelijk is dat we uw gegevens verwerken om ervoor te zorgen dat we u de best passende informatie sturen.
  We moeten uw gegevens ook gebruiken voor onze interne administratieve activiteiten, zoals payroll en facturatie.
  Klantengegevens
  Om te kunnen garanderen dat we u de best mogelijke dienst verlenen slaan we uw persoonsgegevens en/of persoonsgegevens van individuele contacten binnen uw organisatie op en houden we verslagen bij van onze gesprekken, bijeenkomsten, geregistreerde vacatures en plaatsingen. We achten dit gebruik van uw gegevens noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen als organisatie die verschillende recruitmentdiensten voor u verzorgt.
  Leveranciersgegevens
  We slaan de persoonsgegevens van individuele personen binnen uw organisatie en uw financiële gegevens op, om het ontvangen van uw diensten als een van onze leveranciers en het betalen van uw diensten te faciliteren.
  Al deze activiteiten zijn noodzakelijk binnen de reikwijdte van onze gerechtvaardigde belangen als ontvanger van uw diensten.
  Mensen van wie we gegevens ontvangen van kandidaten en personeel, zoals referenties
  Als een kandidaat of een toekomstig personeelslid u heeft opgegeven als een van zijn referenties, dan gebruiken we uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen voor een referentie. Dit is onderdeel van de procedure voor kwaliteitsgarantie en daarom achten wij dit noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen als een organisatie die recruitmentdiensten aanbiedt en zelf mensen in dienst neemt.
 1. Toestemming
  In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld: het opnemen in de werfreserve, het opnemen in een mailingbestand, ...). Afhankelijk van wat we precies met uw informatie doen, zal deze toestemming een opt-in toestemming zijn.
  De AVG stelt dat toestemming inhoudt: "elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt".
  Dit betekent dat:
  • u ons uw toestemming vrij moet geven, zonder dat wij u onder enige vorm van druk zetten;
  • u moet weten waar u mee instemt;
  • u de controle moet hebben over de verwerkende activiteiten waarvoor u toestemming geeft;
  • u uw toestemming moet geven door middel van een duidelijke actieve handeling.
  We zullen de toestemmingen die u op deze manier gegeven heeft bijhouden.
  U heeft het recht uw toestemming op elk moment in te trekken, door een e-mail te sturen naar privacy@career.be.
 2. Contract
  Van zodra er een contractuele relatie bestaat tussen partijen zal de verwerking van uw persoonsgegevens gebeuren op basis van de rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst.
 3. Wettelijke basis
  De persoonsgegevens die uw gezondheid betreffen kunnen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016 / 679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, verwerkt worden door Unique Career.
  De gegevens die voorkomen op uw uittreksel uit het strafregister, kunnen door Unique Career verwerkt worden op voorwaarde dat dit gebeurt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016 / 679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

M. Uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures

Soms kan het noodzakelijk voor ons zijn om persoonsgegevens en, waar gepast en in overeenstemming met locale wetgeving en voorschriften, gevoelige persoonsgegevens in verband met het uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures te verwerken.
De AVG staat dit toe wanneer de verwerking "noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid".

II. AANVULLENDE BEPALINGEN

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) van toepassing indien en voor zover u gebruik maakt van de Website van Unique Career.

A. Website

 • Unique Career is verantwoordelijk voor de inhoud van de Website www.career.be.
 • De Website van Unique Career is openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met uitzondering van de op de Website aanwezige Portal(s) en/of Community Network(s).
 • Elke Betrokkene kan de Website van Unique Career bezoeken zonder zijn Persoonsgegevens aan Unique Career door te geven.

B. Verwijzingen en links

De Website van Unique Career bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Unique Career is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Unique Career raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat u op de hoogte bent van hoe deze derden met uw Persoonsgegevens omgaan.

C. Gebruik logbestanden

De Website van Unique Career verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, de datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website vanwaar u bent doorgelinkt naar de Website van Unique Career, het IP-adres van uw Internet Service Provider, uw besturingssysteem, de onderdelen, informatie en pagina's van de Website die u heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat u doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Website en om de Website en dienstverlening van Unique Career te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

D. Cookies

 1. Algemene informatie over ons Cookie beleid
  We proberen je als bezoeker van onze site een zo aangenaam mogelijke ervaring te bezorgen. Daarnaast proberen we informatie op maat en aangepast aan jou surf profiel aan te bieden. Hiervoor gebruiken we onder andere cookies.
 1. Wat zijn cookies?
  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webserver worden aangemaakt, maar die worden opgeslagen op het toestel waarmee u deze website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc of in het geheugen van uw smartphone of tablet. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de "levensduur" van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw toestel zal blijven) en een waarde die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer.
 1. Waarvoor worden cookies gebruikt?
  Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om jouw gebruikservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren. Cookies maken de interactie tussen jou en de website of (mobiele) applicatie die je bezoekt over het algemeen makkelijker en sneller. Ze helpen je bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Als we je dankzij een cookie kunnen identificeren, hoef je trouwens niet altijd dezelfde gegevens in te voeren, zoals bijvoorbeeld je logingegevens. Daarnaast gebruiken we cookies om de inhoud van onze websites en (mobiele) applicaties interessanter te maken voor jou. Dat doen we door die inhoud aan te passen aan jouw persoonlijke smaak en behoeften. We gebruiken cookies ook om je surfgedrag in kaart te brengen. Hoe ben je op onze website terechtgekomen? Hoelang heb je deze gebruikt? Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze websites waar nodig verbeteren en inspelen op de voorkeuren en noden van jou en al onze andere gebruikers. Ten slotte kunnen we die data gebruiken om bepaalde rapporteringsverplichtingen na te komen.
 1. Welke types van cookies en welke cookies we gebruiken kan je terugvinden in de Cookieverklaring op onze website https://www.career.be/nl/cookie-policy
 1. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
  De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies worden geblokkeerd of zodat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw toestel wordt geplaatst. U kunt de cookies ook handmatig van uw toestel verwijderen of dit automatisch door uw browser laten doen na elk bezoek van de website. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser.
  Als u de cookies uitschakelt die door deze website worden gebruikt, dan kan dit ervoor zorgen dat u bepaalde gebieden van de website niet kan bezoeken of dat bepaalde instellingen niet worden onthouden als u later naar deze website terugkeert. Bepaalde pagina's zullen bijvoorbeeld niet openen, bepaalde filmpjes zullen niet afspelen of bepaalde gegevens zullen niet worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch te worden ingevuld.

III. HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP?

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft betreffende dit Privacy Statement en de manier waarop Unique Career uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan u deze per e-mail aan privacy@career.be kenbaar maken of een brief sturen naar RGF Staffing Belgium, Privacy Office, Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen.
Indien u met de functionaris voor gegevensbescherming contact wenst op te nemen, kan u per email contact opnemen met privacy@rgfstaffing.be.